M A N I E R
this site the web

Και τώρα, θα ψηφίσετε τα υπερμνημόνια;

Χρειάζεται να μορφοποιήσουμε κοινωνικά και πολιτικά το μέτωπο του λαϊκού ΟΧΙ μέχρι το τέλος, το μέτωπο της κοινωνικής και πολιτικής ρήξης.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Μετά την τρα­γι­κή νίκη του να­ζι­σμού στην Γερ­μα­νία το Γε­νά­ρη του ’33, ο Λέον Τρό­τσκι σε μια από τις πολ­λές εύ­στο­χες πα­ρεμ­βά­σεις του για τη Γερ­μα­νία εκεί­νη την πε­ρί­ο­δο είχε προ­βλέ­ψει ότι ”το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα θα ανα­γεν­νη­θεί κά­ποια στιγ­μή μέσα από τις στά­χτες του στη Γερ­μα­νία αλλά, όμως, το στα­λι­νι­κό ΚΚ Γερ­μα­νί­ας λόγω της κα­τα­στρο­φι­κής στρα­τη­γι­κής του δεν θα ξα­να­ση­κώ­σει κε­φά­λι ποτέ”. Αυτή η εκτί­μη­σή του δι­καιώ­θη­κε, υπό την έν­νοια ότι ακόμη και η σύ­στα­ση της Λα­ο­κρα­τι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα της εν­δο­γε­νούς δρά­σης του γερ­μα­νι­κού ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος αλλά της έλευ­σης του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Όμοια προς την πε­ρί­ο­δο εκεί­νη και κατ’ ανα­λο­γί­αν των συν­θη­κών,
μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με ότι μετά το Βα­τερ­λώ της ελ­λη­νι­κής Αρι­στε­ράς με τη συμ­φω­νία της 12/7 θα ξα­ναϋ­πάρ­ξει μια μα­χη­τι­κή κομ­μου­νι­στι­κή Αρι­στε­ρά και μια ανά­τα­ση του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, αλλά η Αρι­στε­ρά της ήττας και της υπο­τα­γής δεν θα ξα­να­ση­κώ­σει κε­φά­λι.
Δεν φτά­νει να ξα­να­πού­με μο­νό­το­να για άλλη μια φορά ότι στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ υπάρ­χουν δύο «ψυχές» και δύο προ­γράμ­μα­τα, η μια του κό­σμου των ορ­γα­νώ­σε­ων και της μα­ζι­κής βάσης του κόμ­μα­τος, του προ­γράμ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των κι­νη­μά­των, και η άλλη του τα­ξι­κού συμ­βι­βα­σμού, της αστι­κής κρα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης και της γρα­φειο­κρα­τί­ας των κομ­μα­τι­κών και κρα­τι­κών μη­χα­νι­σμών. Πράγ­μα­τι, ο λαϊ­κός κό­σμος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των κι­νη­μά­των πά­λε­ψε με σθέ­νος για την εκλο­γι­κή νίκη του Γε­νά­ρη, πα­ρα­κο­λού­θη­σε με με­γά­λη κα­χυ­πο­ψία τη λε­γό­με­νη «δια­πραγ­μά­τευ­ση» πριν και μετά τη συμ­φω­νία της 20/2 και ως την επο­νεί­δι­στη συμ­φω­νία της 12/7, άντε­ξε στις ηγε­τι­κές πιέ­σεις για μα­ταί­ω­ση του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, άντε­ξε την τε­ρά­στια γκε­μπε­λι­κή προ­πα­γάν­δα των ΜΜΕ, που δεν απα­ντιό­ταν απο­τε­λε­σμα­τι­κά από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως κόμμα, και μας έφερε στο αξιο­θαύ­μα­στο 61% του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος. Και μετά τι είδε; Είδε μια τυ­χο­διω­κτι­κή και δε­ξιό­στρο­φη ηγε­σία να «παίρ­νει την αλή­θεια του και να την κάνει ψέμα». Είδε τον πρω­θυ­πουρ­γό μαζί με τους ητ­τη­μέ­νους και χρε­ο­κο­πη­μέ­νους ηγέ­τες των μνη­μο­νια­κών κομ­μά­των να ερ­μη­νεύ­ει την ψήφο του ως «όχι στη ρήξη» και «ναι στο ευρώ με κάθε θυσία» και να κα­τα­σκευά­ζει «εθνι­κή συ­ναί­νε­ση» εκεί όπου μετά το δη­μο­ψή­φι­σμα υπήρ­χε τα­ξι­κό ρήγμα τε­κτο­νι­κών δια­στά­σε­ων. Είδε την κυ­βέρ­νη­ση να ει­ση­γεί­ται ένα υπερ­μνη­μό­νιο με κό­στος κατά 5 δισ. με­γα­λύ­τε­ρο από εκεί­νο που είχε το τε­λε­σί­γρα­φο των δα­νει­στών, αυτό το ίδιο που είχε κα­τα­ψη­φι­στεί με 61%. Είδε την κυ­βέρ­νη­ση να πη­γαί­νει στις Βρυ­ξέλ­λες και να δέ­χε­ται ένα ακόμη πολύ χει­ρό­τε­ρο Υπερ­μνη­μό­νιο με υπέγ­γυα τη δη­μό­σια πε­ριου­σία για το εξω­φρε­νι­κό ποσό των 50 δισ. ευρώ. Είδε να τί­θε­ται θέμα ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης των τρα­πε­ζών κατά 25 δισ. με μια στρα­τη­γι­κή που θα οδη­γή­σει στην πλήρη ανά­λη­ψη των τρα­πε­ζών από τον ESM και την από­λυ­τη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση. Είδε να χτί­ζε­ται μια θω­ρα­κι­σμέ­νη δι­κτα­το­ρία του χρη­μα­τι­στι­κού κε­φα­λαί­ου και της γερ­μα­νο­κί­νη­της Ε.Ε. πάνω στη μι­σθω­τή ερ­γα­σία με τις ευ­λο­γί­ες της Αρι­στε­ράς και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ακόμη και αυτά που δεν θα τολ­μού­σαν πι­θα­νόν να δε­χθούν ως κυ­βέρ­νη­ση ο Σα­μα­ράς και ο Βε­νι­ζέ­λος, τα επέ­βα­λε η κυ­βέρ­νη­ση του Αλέξη Τσί­πρα.
Πρό­κει­ται, βε­βαί­ως, για μια κα­τάρ­ρευ­ση κοι­νω­νι­κή και εθνι­κή. Ακόμη και για τον ίδιο τον ελ­λη­νι­κό κα­πι­τα­λι­σμό, είναι μια στιγ­μή χρε­ο­κο­πί­ας. Πρό­κει­ται, πι­θα­νό­τα­τα, για μια δια­δι­κα­σία που κα­ταρ­γεί την Ελ­λά­δα ως ορ­γα­νω­μέ­νη κοι­νω­νία και ως κρα­τι­κή υπό­στα­ση και τη με­τα­τρέ­πει σε μό­νι­μη αποι­κία χρέ­ους, βαθιά υπο­βαθ­μι­σμέ­νη στο διε­θνή κα­πι­τα­λι­στι­κό κα­τα­με­ρι­σμό ερ­γα­σί­ας. Οι λόγοι αυτής της κα­τάρ­ρευ­σης ανά­γο­νται κα­ταρ­χήν στη λαν­θα­σμέ­νη δε­ξιό­στρο­φη στρα­τη­γι­κή της ηγε­σί­ας και της πλειο­ψη­φί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η οποία υπο­στή­ρι­ξε από το 2012 και μετά συ­στη­μα­τι­κά ότι χωρίς ρή­ξεις με τους δα­νει­στές και τα κέ­ντρα οι­κο­νο­μι­κής και πο­λι­τι­κής εξου­σί­ας, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση των δομών του αστι­κού κρά­τους, χωρίς το λαϊκό πα­ρά­γο­ντα σε δια­δι­κα­σία κι­νη­το­ποί­η­σης και σύ­γκρου­σης, χωρίς μο­νο­με­ρή δια­γρα­φή του χρέ­ους της χώρας, θα μι­λή­σου­με κα­λό­πι­στα μαζί τους, θα λά­βου­με μια καλή συμ­φω­νία με το κε­φά­λαιο εσω­τε­ρι­κά και με την Ευ­ρω­ζώ­νη, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ διε­θνώς. Ότι πρό­κει­ται για κα­λούς και έντι­μους αν­θρώ­πους που θα μας ακού­σουν, θα δια­γρά­ψουν το χρέος, θα μας χρη­μα­το­δο­τή­σουν και θα μας αφή­σουν να κά­νου­με φι­λερ­γα­τι­κές και φι­λο­λαϊ­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στην Ελ­λά­δα. Ότι μπο­ρού­με και οφεί­λου­με να μεί­νου­με σε αυτήν την οι­κο­νο­μι­κή και νο­μι­σμα­τι­κή ένωση αλ­λά­ζο­ντας «προς τα αρι­στε­ρά» την Ευ­ρώ­πη και με­τα­σχη­μα­τί­ζο­ντας προ­ο­δευ­τι­κά αυτήν την ίδια την ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένωση. Ας το πούμε τώρα κα­θα­ρά, δεν υπάρ­χει άλλος χρό­νος πια. Αυτή η στρα­τη­γι­κή ήταν μια αδιέ­ξο­δη ήπια/δεξιά σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή ή και σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρη στρα­τη­γι­κή, αυτή η στρα­τη­γι­κή κα­τα­στρέ­φει τώρα τους ερ­γα­ζό­με­νους, τα πλητ­τό­με­να με­σαία στρώ­μα­τα, την κοι­νω­νία μας ολό­κλη­ρη. Αυτή η στρα­τη­γι­κή οδή­γη­σε σε μια απο­κρου­στι­κή τα­ξι­κή συν­θη­κο­λό­γη­ση και σε μια εθνι­κή κρίση και κα­τα­στρο­φή, ανά­λο­γη του 1922 ή του 1941 στην Ελ­λά­δα. Αυτή η στρα­τη­γι­κή μας οδή­γη­σε να μη δούμε κα­θα­ρά το φρι­κτό και απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο του αντι­πά­λου. Μας οδή­γη­σε σε χα­ζο­χα­ρού­με­να κλί­μα­τα, σε αυ­τα­πά­τες και στη συλ­λο­γή selfies στα Γιού­ρο­γκρουπ. Φτά­νει πια!
Δεν πρό­κει­ται, όμως, μόνο για αυτό. Υπήρ­ξε όχι μόνο ιδε­ο­λη­ψία αλλά και αρ­νη­τι­κό/κα­τα­στρο­φι­κό σχέ­διο από την πλευ­ρά της κυ­βέρ­νη­σης και της ηγε­σί­ας του κόμ­μα­τος. Σχέ­διο από­συρ­σης του λαϊ­κού πα­ρά­γο­ντα, σχέ­διο στε­γα­νο­ποί­η­σης της δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, σχέ­διο συ­νε­χών υπο­χω­ρή­σε­ων που έπρε­πε να τις κα­τα­πιεί το κόμμα μέσω δια­δο­χι­κών «πο­λι­τι­κών μασάζ», σχέ­διο διά­λυ­σης των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών του κόμ­μα­τος και της εσω­κομ­μα­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Δεν ήταν μόνο ιδε­ο­λη­ψία η 20ή Φλε­βά­ρη, η στε­λέ­χω­ση της κυ­βέρ­νη­σης με κα­θα­ρά συ­στη­μι­κούς «παί­κτες» όπως ο κ. Πα­νού­σης, ο κ. Σα­γιάς, ο κ. Μάρ­δας, η κ. Πα­να­ρί­τη και τόσοι άλλοι/ες, η πα­ρά­δο­ση της ΤτΕ στον Στουρ­νά­ρα, η απε­μπό­λη­ση της εθνι­κο­ποί­η­σης και του ελέγ­χου των τρα­πε­ζών. Δεν ήταν σκέτη ιδε­ο­λη­ψία η απο­δο­χή των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και η από­πει­ρα ει­σα­γω­γής λά­θρας τρο­πο­λο­γί­ας που πα­ρά­δι­νε όλη τη δη­μό­σια πε­ριου­σία στο ΤΑΙ­ΠΕΔ – υπό το πρί­σμα του fund των 50 δισ. ευρώ όλα αυτά απο­κτούν ανα­δρο­μι­κά μια ση­μα­σία. «Παι­χνί­δι στη­μέ­νο και που­λη­μέ­νο» θα το πουν κά­ποιοι. Ίσως, όχι συ­νε­κτι­κό κατά 100% αλλά υπαρ­κτό­τα­το ως σε­νά­ριο, θα το πω εγώ. Η κυ­βέρ­νη­ση εμπι­στεύ­τη­κε τον ΣΕΒ, το Brookings, το Κόμο, το Levy, τον Γιουν­κέρ, τον Ομπά­μα, τη Μέρ­κελ, ακόμη και το «σοφό Σόι­μπλε» αλλά όχι τον ίδιο τον ελ­λη­νι­κό λαό και την ερ­γα­τι­κή τάξη – και αυτό ήταν σχέ­διο. Αυτές οι επι­λο­γές ήταν τα­ξι­κές επι­λο­γές και δια­πλο­κή με τα κέ­ντρα εξου­σί­ας, δεν ήταν απλώς μια σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή ιδε­ο­λη­ψία.
Θα το πάω και κάπως πα­ρα­πέ­ρα από τη σκο­πιά της θε­ω­ρί­ας και της ιστο­ρί­ας των πο­λι­τι­κών κομ­μά­των. Όταν πι­στεύ­εις βαθιά στο με­ταρ­ρυθ­μι­σμό και στην πρό­ο­δο προς το σο­σια­λι­σμό με διαρ­κείς ει­ρη­νι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, και μά­λι­στα με «άνε­τες» με­ταρ­ρυθ­μί­σεις συμ­βι­βα­σμού και όχι ρήξης με την αστι­κή τάξη, στα­δια­κά αλλά στα­θε­ρά, όπως έχει δεί­ξει ο Ρό­μπερτ Μί­χελς, χά­νεις την ψυχή σου. Ο στό­χος χά­νε­ται, οι συμ­βι­βα­σμοί μέ­νουν. Αυτό το σχέ­διο επι­τάσ­σει ανα­γκα­στι­κά αργά ή γρή­γο­ρα το συμ­βι­βα­σμό και τη συ­νερ­γα­σία με το κε­φά­λαιο και τα κέ­ντρα εξου­σί­ας. Αυτό το σχέ­διο επι­τάσ­σει ανα­γκα­στι­κά την πα­ρου­σία της σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στην κυ­βέρ­νη­ση και, άρα, το συ­νε­χή διά­λο­γο και συμ­βι­βα­σμό με το κε­φά­λαιο και το κρά­τος του. Οι Σάι­ντε­μαν, Νόσκε και Έμπερτ, πολύ προ­τού σφα­γιά­σουν τον Λή­μπ­κνε­χτ και τη Λού­ξε­μπουργκ, πολύ προ­τού κα­τα­στεί­λουν με τα Φράι­κορ­πς τους σπαρ­τα­κι­στές το 1919, ήταν στι­βα­ροί αρ­χη­γοί σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών φρα­ξιών που επέ­λε­ξαν χάριν του προ­ο­δευ­τι­κού με­ταρ­ρυθ­μι­σμού με κάθε κό­στος, του κρα­τι­σμού με κάθε κό­στος και του «γερ­μα­νι­σμού» με κάθε κό­στος να στη­ρί­ξουν το κρά­τος τους καθώς και να στη­ρί­ξουν κά­ποια στιγ­μή τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πό­λε­μο/σφαγή. Αυτή η επι­λο­γή θα φέρ­νει στη συ­νέ­χεια όλο και χει­ρό­τε­ρες επι­λο­γές, αφού η λάθος στρα­τη­γι­κή όχι μόνο σε εγκλω­βί­ζει αλλά και σε υπο­χρε­ώ­νει να συν­δια­χει­ρι­στείς το αστι­κό κρά­τος σε κρίση και στη συ­νέ­χεια να κα­τα­στεί­λεις το ρι­ζο­σπα­στι­κό τομέα του κόμ­μα­τος και του κι­νή­μα­τος που στέ­κε­ται εμπό­διό σου. Από ένα ση­μείο και μετά -και πά­ντο­τε έγινε έτσι- η αρ­χι­κή ιδε­ο­λη­ψία και στρα­τη­γι­κή πλάνη με­τα­σχη­μα­τί­ζε­ται σε επι­λο­γή, σε αστι­κό σχέ­διο επι­βί­ω­σης και ανα­πα­ρα­γω­γής της σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής ομά­δας και σε πρα­κτι­κές απο­προ­σα­να­το­λι­σμού και κα­τα­στο­λής κάθε θε­με­λια­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Έτσι έγινε το 1919 στη Γερ­μα­νία, έτσι έγινε με τον Βίλι Μπραντ κατά του φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος και της νε­ο­λαί­ας του κόμ­μα­τός του στα 1965-1970, έτσι έγινε με τις δια­γρα­φές στο ΠΑΣΟΚ στα 1974-1985, έτσι έγινε με τη δια­γρα­φή του «Μα­νι­φέ­στο» από το ιτα­λι­κό ΚΚ το 1969, έτσι είναι πολύ πι­θα­νό να γίνει και σή­με­ρα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Οι «ει­ρη­νι­κοί» με­ταρ­ρυθ­μι­στές ως προς την αστι­κή τάξη κα­τα­λή­γουν σε «βί­αιες ωρι­μάν­σεις» όσον αφορά το ρι­ζο­σπα­στι­κό τομέα του κι­νή­μα­τος. Ευ­τυ­χώς, δεν ζούμε στη στα­λι­νι­κή Ρωσία, γιατί τότε και τα κε­φά­λια μας ακόμη δεν θα στέ­κο­νταν σί­γου­ρα στους ώμους τους.
Ένα σχό­λιο τέλος πάνω στο αγνοη­μέ­νο και προ­δο­μέ­νο ηρω­ι­κό 61% του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, ένα πο­σο­στό που σε πολύ με­γά­λο βαθμό θα απο­δε­χό­ταν τη ρήξη με τους δα­νει­στές με κάθε κό­στος και δια­κύ­βευ­ση: ο χει­ρι­σμός της κυ­βέρ­νη­σης και της πλειο­ψη­φί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ήταν ένας απο­λύ­τως τυ­χο­διω­κτι­κός χει­ρι­σμός. Δεν πί­στε­ψαν στο ΟΧΙ, ήλ­πι­σαν στο ΝΑΙ, και στη συ­νέ­χεια δια­χει­ρί­στη­καν το πο­λι­τι­κό και συμ­βο­λι­κό κε­φά­λαιο που συ­γκέ­ντρω­σε ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός ως κε­φά­λαιο για να εγκρι­θεί το Υπερ­μνη­μό­νιο. Ακόμη και αν δεν είχαν «δό­λιες προ­θέ­σεις» -και αυτό δεν μπορώ να το ξέρω- κα­τά­φε­ραν ένα καί­ριο πλήγ­μα στο λαό και αυτό επει­δή, αν δεν έχεις κα­νέ­να εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο δια­φυ­γής, δεν πας σε μια κατά μέ­τω­πο επί­θε­ση, που απλώς θα εκνευ­ρί­σει/εξορ­γί­σει τον αντί­πα­λο και θα ανε­βά­σει σε κρί­σι­μο μέτρο το «λο­γα­ρια­σμό» της τε­λι­κής συμ­φω­νί­ας. Τε­λι­κά, δη­λα­δή, γιατί έκα­ναν το δη­μο­ψή­φι­σμα; Για να μπο­ρούν να πουν το ΝΑΙ με πέντε δισ. ευρώ φορ­τω­μέ­νο λο­γα­ρια­σμό και με πλήρη υπο­θή­κευ­ση της χώρας; Ας πάρει κά­ποιος την ευ­θύ­νη από την κυ­βέρ­νη­ση να απα­ντή­σει σε αυτό το πολύ απλό ερώ­τη­μα.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ – ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
Όμως, τώρα, δεν μπο­ρού­με να κλαί­με τη μοίρα μας, τώρα είναι η ώρα της αντί­στα­σης και της δρά­σης. Χρειά­ζε­ται να μορ­φο­ποι­ή­σου­με κοι­νω­νι­κά και πο­λι­τι­κά το μέ­τω­πο του λαϊ­κού ΟΧΙ μέχρι το τέλος, το μέ­τω­πο της κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής ρήξης. Έχου­με ως όπλο εντός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα και τις αντι­στά­σεις της στο κόμμα και εντός της Βου­λής, αλλά αυτό δεν είναι πια αρ­κε­τό. Η Πλατ­φόρ­μα κα­ταρ­χήν έχει και αυτή σο­βα­ρές πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες για την κα­τάρ­ρευ­ση. Βε­βαί­ως, ασύμ­με­τρες προς εκεί­νες της ηγε­σί­ας αλλά, όμως, υπαρ­κτές και μη αγνο­ή­σι­μες. Η Πλατ­φόρ­μα ορθά το­πο­θε­τή­θη­κε πάνω στο εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο, στην παύση πλη­ρω­μών, την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και την έξοδο από την Ευ­ρω­ζώ­νη. Όμως, η Πλατ­φόρ­μα δεν έκανε, δυ­στυ­χώς, αυτό που από πολύ καιρό έπρε­πε να κάνει, που σε μι­κρο­γρα­φία έχουν κάνει άλλες δυ­νά­μεις όπως η ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ και το ΜΑΡΣ. Δεν εξει­δί­κευ­σε τα βή­μα­τα και τους στό­χους της εξό­δου, δεν εξει­δί­κευ­σε την αντι­με­τώ­πι­ση των πρώ­των με­γά­λων δυ­σκο­λιών, δεν κα­θη­σύ­χα­σε ικα­νο­ποι­η­τι­κά τους ερ­γα­ζό­με­νους και το λαό για το τι μέλ­λει γε­νέ­σθαι, δεν έβαλε σαφώς το πε­ρί­γραμ­μα για ένα τα­ξι­κό και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο εξό­δου από το ευρώ και όχι γε­νι­κώς για ένα σχέ­διο εξό­δου από το ευρώ. Δεν απά­ντη­σε με θάρ­ρος στην πε­ρί­ο­δο πριν από το δη­μο­ψή­φι­σμα ότι σε με­γά­λο βαθμό το δί­λημ­μα είναι όντως ευρώ ή εθνι­κό νό­μι­σμα, ότι χωρίς τον κρίκο του ευρώ δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει στρα­τη­γι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής ρήξης. Δεν κι­νή­θη­κε με θάρ­ρος μέσα στην κοι­νω­νι­κή και λαϊκή δυ­να­μι­κή.
Αυτή η πλημ­μέ­λεια της Πλατ­φόρ­μας οφεί­λε­ται σε όψεις της κά­ποιας ατολ­μί­ας της και της δο­μι­κής σχε­δόν γρα­φειο­κρα­τι­κής της φο­βι­κό­τη­τας, δεν είναι ένα αυ­στη­ρά οι­κο­νο­μο­τε­χνι­κό ζή­τη­μα. Όμως, ακόμη και τώρα, παρά τις με­γά­λες δυ­σκο­λί­ες, δεν είναι αργά. Πρέ­πει να μι­λή­σου­με ανα­λυ­τι­κά στο λαό για το εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο και να το πα­λέ­ψου­με ως απο­κλει­στι­κή γραμ­μή εξό­δου από την κοι­νω­νι­κή κα­τα­στρο­φή.
Μετά από μια κα­τάρ­ρευ­ση της Αρι­στε­ράς και της χώρας οι συ­νο­λι­κές απα­ντή­σεις, όσο και αν είναι ανα­γκαί­ες, είναι ταυ­τό­χρο­να και δύ­σκο­λες. Η χώρα και η Αρι­στε­ρά χρειά­ζο­νται μια νέα ηγε­σία, όπως ακρι­βώς συ­νέ­βη και το 1941. Η παλιά τόσο ως κυ­βερ­νη­τι­κό κέ­ντρο -προ­σω­ρι­νό και αυτό- όσο και ως ηγε­σία του κόμ­μα­τος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει πο­λι­τι­κά και ηθικά συ­μπα­ρα­συρ­θεί από την κα­τα­στρο­φή και πι­θα­νό­τα­τα θα πα­ρα­συρ­θεί από το ωστι­κό κύμα της έκρη­ξης και σε όλο και πιο κε­ντρο­α­ρι­στε­ρές ή και σκέτα κε­ντρώ­ες πο­λι­τι­κές επι­λο­γές. Δεν μας ευ­χα­ρι­στεί αυτό, αλλά δεν είναι και το βα­σι­κό μας πρό­βλη­μα. Μπο­ρού­με να προ­χω­ρή­σου­με σε κά­ποιες πρώ­τες σκέ­ψεις προς συ­ζή­τη­ση, οι οποί­ες είναι σε δια­δι­κα­σία επε­ξερ­γα­σί­ας:
Δη­μιουρ­γία ενός κοι­νω­νι­κού και πο­λι­τι­κού με­τώ­που για να μην πε­ρά­σουν και να μην εφαρ­μο­στούν τα Υπερ­μνη­μό­νια που έρ­χο­νται. Στοι­χειώ­δης ενό­τη­τα της Αρι­στε­ράς με επί­κε­ντρο την Αρι­στε­ρά του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να υπάρ­ξει αυτή η άμυνα στο κοι­νο­βου­λευ­τι­κό και στο κι­νη­μα­τι­κό επί­πε­δο, ιδίως όμως στο δρόμο. Ανυ­πα­κοή των βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που ακόμη πι­στεύ­ουν στο πρό­γραμ­μά του και που σέ­βο­νται την δυ­να­μι­κή του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, στην επι­τα­γή ψή­φι­σης της συμ­φω­νί­ας και των εφαρ­μο­στι­κών νόμων.
Δη­μιουρ­γία ενός δι­κτύ­ου αλ­λη­λο­ε­νη­μέ­ρω­σης με διε­θνή κι­νή­μα­τα και προ­σω­πι­κό­τη­τες της Αρι­στε­ράς που θα ενη­με­ρώ­σουν τις κοι­νω­νί­ες τους για τον αρ­νη­τι­κό και όχι τον δήθεν ανα­γκαίο χα­ρα­κτή­ρα της κα­τα­στρο­φι­κής αυτής συμ­φω­νί­ας. Άνοιγ­μα δια­λό­γου στη διε­θνή Αρι­στε­ρά για τον αρ­νη­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα των τε­λι­κών κι­νή­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης. Ανα­στο­χα­σμός πάνω σε αυτήν την αρ­νη­τι­κή εμπει­ρία. Οι Podemos, ή όποιος άλλος ακο­λου­θή­σει, πρέ­πει να δια­γρά­ψουν μια ρι­ζι­κά άλλη τρο­χιά.
Κή­ρυ­ξη, στο­χευ­μέ­νη, αλ­λη­λέγ­γυα και υπεύ­θυ­νη μορ­φών κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής.
Δη­μιουρ­γία Επι­τρο­πής σε εθνι­κή κλί­μα­κα για την υπε­ρά­σπι­ση του ΟΧΙ στους δα­νει­στές και στη συμ­φω­νία και δη­μό­σιες πρω­το­βου­λί­ες προς αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση. Συμ­με­το­χή συν­δι­κά­των, φοι­τη­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων, κοι­νω­νι­κών και κι­νη­μα­τι­κών πρω­το­βου­λιών, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών φο­ρέ­ων και ορ­γα­νώ­σε­ων, αγω­νι­στών της Αρι­στε­ράς και δη­μό­σιων δια­νο­ου­μέ­νων σε αυτήν την Επι­τρο­πή.

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Υπό ομα­λές συν­θή­κες, τώρα θα ήταν η ώρα του κομ­μα­τι­κού απο­λο­γι­σμού. Τα κα­τά­φε­ρε η κυ­βέρ­νη­ση ή έχασε το τρένο; Τα κα­τά­φε­ρε το κόμμα να αντε­πε­ξέλ­θει ή έγινε ένας μι­κρός και πρα­κτι­κά ανύ­παρ­κτος ιμά­ντας με­τα­βί­βα­σης; Τα κα­τά­φε­ρε ο πρω­θυ­πουρ­γός ή έγινε ένας ανα­ξιό­πι­στος και πτω­χευ­μέ­νος ηγέ­της, ένας ανά­με­σα και μετά από τους άλ­λους; Θα έπρε­πε, λοι­πόν, να συ­γκλη­θεί η Κε­ντρι­κή Επι­τρο­πή και να γίνει Έκτα­κτο Συ­νέ­δριο, το οποίο ανα­πό­φευ­κτα θα έπρε­πε να απα­ντή­σει και στο θέμα της ηγε­σί­ας. Μετά από μια με­γά­λη ήττα και οι ηγε­σί­ες, προ­σω­πι­κές ή συλ­λο­γι­κές, κρί­νο­νται και αξιο­λο­γού­νται. Σε κάθε στοι­χειω­δώς πο­λι­τι­σμέ­νη χώρα.
Θα ήταν καλό να γί­νουν όλα αυτά, αλλά εν­δέ­χε­ται, αν υπάρ­ξουν σκλη­ρυ­μέ­νες κομ­μα­τι­κές και κυ­βερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, να μην γίνει και τί­πο­τε από όλα αυτά. Κα­τά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης, state of exception. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, θα πρέ­πει όλες οι ΟΜ πα­νελ­λα­δι­κά να συ­ζη­τή­σουν για αυτό που έγινε και να λά­βουν πο­λι­τι­κές απο­φά­σεις. Θα πρέ­πει να μη δια­λυ­θεί αυτός ο πο­λι­τι­κός και ορ­γα­νω­τι­κός ιστός στα εξ ων συ­νε­τέ­θη.
Πρέ­πει, εδώ, να ει­πω­θεί ότι πι­θα­νό­τα­τα θα υπάρ­ξει πλή­ρης απα­ξί­ω­ση του κόμ­μα­τος και τε­ρά­στια αι­μορ­ρα­γία του σε μέλη και στε­λέ­χη. Η συμ­φω­νία δί­καια κρί­νε­ται από τους σ. μας ως ο από­λυ­τος αμο­ρα­λι­σμός. Αυτό ως κα­τά­στα­ση δεν απα­ντιέ­ται με γρα­φειο­κρα­τι­κές αμη­χα­νί­ες και ψέ­μα­τα. Χρειά­ζο­νται ορι­σμέ­νες βα­σι­κές αλή­θειες και απο­τρο­πές συγ­χύ­σε­ων, μια πο­λι­τι­κή αλή­θειας στο λαό του κόμ­μα­τος, αφού δεν υπάρ­χει πια το κόμμα του λαού:
Αυτή η κυ­βέρ­νη­ση δεν είναι πια μια κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς με τα­ξι­κό πρό­ση­μο, αλλά ούτε και μια κυ­βέρ­νη­ση πραγ­μα­τι­κής «εθνι­κής ή κοι­νω­νι­κής σω­τη­ρί­ας». Μπο­ρεί να είναι -και αυτό με έντο­νο ερω­τη­μα­τι­κό- κα­λύ­τε­ρα αυτή στο τι­μό­νι αυτήν τη στιγ­μή από μια άλλη, αλλά δεν είναι η δική μας κυ­βέρ­νη­ση. Είναι μια κυ­βέρ­νη­ση δια­χεί­ρι­σης Υπερ­μνη­μο­νί­ων, έστω και με τις «κα­λύ­τε­ρες προ­θέ­σεις». Ας σκε­φτού­με, όμως, και την τε­ρά­στια πο­λι­τι­κή το­ξι­κό­τη­τα που θα αφή­σει στην κοι­νω­νία η δια­χεί­ρι­ση των Υπερ­μνη­μο­νί­ων από αυτήν την κυ­βέρ­νη­ση, που ανα­φέ­ρε­ται στην Αρι­στε­ρά. Η άποψη ότι αυτές τις πο­λι­τι­κές πρέ­πει να τις εφαρ­μό­σουν οι φυ­σι­κοί τους εκ­φρα­στές και όχι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν είναι πα­ρά­λο­γη. Επί­σης, αν υπάρ­ξει απο­μά­κρυν­ση των υπουρ­γών της Πλατ­φόρ­μας από την κυ­βέρ­νη­ση, θα είναι και αυτό ένα βήμα προς την πα­γί­ω­ση μιας με­τα­βο­λής στην κοι­νω­νι­κή/τα­ξι­κή φύση του κυ­βερ­νη­τι­κού κέ­ντρου.
Το κόμμα ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως πο­λι­τι­κό και ορ­γα­νω­τι­κό πλαί­σιο πε­ρι­λαμ­βά­νει ση­μα­ντι­κές κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις ακόμη, απο­λύ­τως χρή­σι­μες για μια στρα­τη­γι­κή ρι­ζο­σπα­στι­κής διε­ξό­δου. Αυτό, όμως, δεν αναι­ρεί το γε­γο­νός ότι το brandname ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει υπο­στεί -και δι­καιο­λο­γη­μέ­να- τε­ρά­στιο κοι­νω­νι­κό και πο­λι­τι­κό δια­συρ­μό και απα­ξί­ω­ση. Ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο, ακόμη και η έν­νοια της Αρι­στε­ράς έχει υπο­στεί τε­ρά­στιο πο­λι­τι­κό και ηθικό δια­συρ­μό, ανά­λο­γο με του «1989». Δεν φτά­νει να λες είμαι αρι­στε­ρός ή αρι­στε­ρή και θα τα κάνω κα­λύ­τε­ρα εκ των γο­νι­δί­ων μου. Πρέ­πει πια να απο­δει­κνύ­εις έμπρα­κτα αυτά που λες. Ίσως, η έν­νοια του κομ­μου­νι­στή ή έστω του μαρ­ξι­στή είναι σή­με­ρα μια πιο υπε­ρα­σπί­σι­μη έν­νοια από την Αρι­στε­ρά.
Χρεια­ζό­μα­στε, είτε στο πλαί­σιο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είτε και πέρα από αυτό, μια λο­γι­κή ανα­βάθ­μι­σης της δη­μο­κρα­τι­κής συλ­λο­γι­κής λει­τουρ­γί­ας, της αντι­γρα­φειο­κρα­τι­κής θέ­α­σης και πρω­το­βου­λί­ας, της αυ­το­ορ­γά­νω­σης. Ο πο­λι­τι­σμός της κο­ο­πτά­τσιας και του γρα­φειο­κρα­τι­σμού, ο πο­λι­τι­σμός της εκτρο­πής της λαϊ­κής βού­λη­σης, όπως έκανε ο πρω­θυ­πουρ­γός μετά το δη­μο­ψή­φι­σμα, έχει συμ­βά­λει ση­μα­ντι­κά στην πα­ρού­σα απο­διορ­γά­νω­ση και κρίση. Μπο­ρεί να συ­γκλί­νουν μαζί μας σε ένα μέ­τω­πο αγώνα άν­θρω­ποι από την κοι­νω­νία και την Αρι­στε­ρά που δεν μπο­ρού­με να φα­ντα­στού­με, όπως επί­σης και να μας εγκα­τα­λεί­ψουν άν­θρω­ποι που θε­ω­ρού­με δε­δο­μέ­νους. Μόνο μέσα από μια πλα­τιά με­τω­πι­κή συ­μπό­ρευ­ση του αγω­νι­στι­κού τμή­μα­τος της Αρι­στε­ράς μπο­ρούν να υπάρ­ξουν λύ­σεις και διέ­ξο­δοι σε ρι­ζο­σπα­στι­κή, αντι­συ­στη­μι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση. Οι μορ­φές κά­ποια στιγ­μή στο άμεσο μέλ­λον θα κα­θο­ρι­σθούν ή και θα επι­νοη­θούν, καθώς η φύση απε­χθά­νε­ται το κενό.
Τέλος, μια πα­ρα­τή­ρη­ση για το ΚΚΕ. Ο δια­κη­ρυ­κτι­κός αντι­κα­πι­τα­λι­σμός του ΚΚΕ από μόνος του δεν έχει καμία αξία, όσο και αν θε­ω­ρη­τι­κά κά­ποιες επι­ση­μάν­σεις του έχουν ιστο­ρι­κό και ανα­λυ­τι­κό εν­δια­φέ­ρον. Το ΚΚΕ έχει με έναν ιδιό­τυ­πο τρόπο απο­χω­ρή­σει από την πο­λι­τι­κή σκηνή, από τη δη­μό­σια σφαί­ρα γε­νι­κώς. Δεν του επι­τρέ­πε­ται, όμως, σε καμία πε­ρί­πτω­ση, μέσα στον ανα­χω­ρη­τι­σμό του, να καλ­λιερ­γεί όχι μόνο την άρ­νη­ση στο επί­και­ρο θέμα της εξό­δου από την Ευ­ρω­ζώ­νη αλλά και τη λο­γι­κή ότι ο λαός δεν έχει κα­νέ­να μέσο, καμία λύση, καμία διέ­ξο­δο για να αμυν­θεί πέρα από το να ρί­χνει στην κάλπη ΚΚΕ. Είναι μια στάση όχι απλώς αντια­ρι­στε­ρή αλλά και μη κομ­μου­νι­στι­κή, αφού ο κομ­μου­νι­σμός δεν είναι μια θε­ω­ρη­σια­κή στάση μέσα στην κρίση αλλά «το πραγ­μα­τι­κό κί­νη­μα που ανα­τρέ­πει την υπάρ­χου­σα τάξη πραγ­μά­των».       INFOWAR                                                  Δημήτρης Μπελαντής

Πηγή:Rproject

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο θάνατός τους, η ντροπή μας

Ο θάνατός τους, η ντροπή μας
AYLEN KURDI Το μικρό σου κορμάκι έστεκε ακίνητο στην ακτή Σιωπούσε μα συνάμα ούρλιαζε Εσύ πιο πολύ από τον καθένα μας έπρεπε να γελάς με χάδια και παιχνίδια στα γόνατα του πατέρα στην αγκαλιά της μητέρας Όμως όχι Δεν θα προλάβεις να μεγαλώσεις Να ζυγίσεις τις ομορφιές και τις ασχήμιες του κόσμου Να ψηλώσεις σαν τα λιόδεντρα του τόπου σου Πρόλαβες ίσως να κλάψεις γιατί σε τρόμαξε μια βόμβα Η Συρία ήταν λενε μια όμορφη χώρα Τώρα στη Συρία αντηχούν τα πιο θλιμμένα τραγούδια Από τη Δαμασκό μέχρι το Χαλέπι από τη Χόμς μέχρι τη Λαττάκεια και από τον φοβο στέρεψαν τα στήθια των γυναικών από γάλα Θα έπρεπε τωρα να παίζεις να νιώθεις τη ζεστασιά του ήλιου στο προσωπάκι σου Μαζί με τ'άλλα παιδιά Δεν πρόλαβες να μάθεις όμως πως άνθρωποι πεθαίνουν και ξεριζώνονται για να πλουτίζουν οι φταίχτες Αυτό δεν είναι ποίημα Είναι κραυγή Έκκληση για βοήθεια Στον πόλεμο η ποιήση είναι μονάχα ψέμα Η αλήθεια βρίσκεται στο μικρό σου κορμάκι που ακίνητο στην ακτή σιωπούσε μα συνάμα ούρλιαζε γιατί πάνω του διαγραφόταν η ξεφτίλα όλου του κόσμου Η ντροπή μας Νεφέλη AYLAN KURDI جسدك الصغير مسجى على الشاطىء ساكتا ولكنه يهدر فأنت اكثر من اي منا كان من المفترض ان تضحك بالمداعبات وبالعابك على ركبتي والدك او في حضن امك لكن لا.. لم تستطع ان تكبر كي تزن جمال وقبح هذا العالم ام تستطع ان تطول لتنتصب كشجر الزيتون في بلدك . قد تكون قد بكيت لخوفك من قذيفة انفجرت سوريا كانت بلد جميل كما يقولون في سوريا الان لا تسمع الا الترانيم الحزينة من دمشق حتى حلب من حمص حتى اللاذقية ومن الخوف جف الحليب في صدور الامهات كان من المفترض ان تكون الان تلعب ان تلفح الشمس وجهك الصغير ومع اقرانك الاخرين لكنك لم تستطع ان تدرك ان اناسا يموتون واخرون يقتلعون من بلادهم كي يزيد غنى المسؤولين عما يجري هذا ليس شعرا انه صرخة انه نداء للنجدة والمساعدة ففي الحروب لا يعدو الشعر سوى كذبة الحقيقة مسجاة هناك في جسدك الصغير والذي بلا حراك سجي على الشاطىء صامتا ولكنه يهدر ففوقه رسمت مهزلة هذا العالم باسره وفوقه رسم عارنا . نيفيلي
 

W3C Validations

Ένα blog που λέει... οχι, σε κάθε είδους κάγκελα ...ο καθένας μπορεί να σπάσει τα μικρά η μεγάλα κάγκελα που τον περικλείουν.....

Usage Policies

Διαβάστε περισσότερα...